مایع جرمگیر سری خانه رویایی

جرم گیر و توالت شوی گلرنگ مناسب جهت پاک کنندگی سطوح سرویس های بهداشتی، حمام و غیره می باشد و لکه و رسوبات خشک و سخت را به راحتی از بین می برد به گونه ای که نیاز کمتری به سایش سطوح داشته باشید.

توضیح بیشتر
مایع جرمگیر سری خانه رویایی
مایع جرمگیر سری خانه رویایی

مایع جرمگیر سری خانه رویایی

جرم گیر و توالت شوی گلرنگ مناسب جهت پاک کنندگی سطوح سرویس های بهداشتی، حمام و غیره می باشد و لکه و رسوبات خشک و سخت را به راحتی از بین می برد به گونه ای که نیاز کمتری به سایش سطوح داشته باشید.

https://golrang.ir/wp-content/uploads/2017/06/dream-house-jermgir-1000-min.png
https://golrang.ir/wp-content/uploads/2017/06/dream-house-jermgir-4000-min.png
fa
home
home
0
5