کک و مک و دیگر لکه های پوستی به چه دلیل ایجاد می شوند؟